0 212 702 40 00

[email protected]

Diğer Kalite Belgelendirme

Sektörel Kalite Belgelendirme Hizmetleri

Kauçuk Kalite Belgesi

Kauçuk, farkında olunmasa da günlük yaşamda birçok eşyada yer almaktadır. Stratejik bir önemi olan kauçuk sektörü, girişimciliğe de oldukça çok açık bir sektördür. Çünkü üretim aşamasında ortaya çıkan ıskartalar bile çöpe atılmaz ve hala iyi bir fiyatla ilgili firmalara satılma imkanına dahiptir. Ancak kauçuk sektöründe çalışanlar aç

İlaç Kalite Belgesi

Sadece dünyada değil ülkemizde de ilaç sektörü hızlı bir büyüme içindedir. Bu durumun birkaç farklı nedeni bulunmaktadır. Örneğin, son yıllarda nüfusun gittikçe yaşlanması, bireysel ilaçların gelişmesi, ilaç patent sürelerinin uzaması, biyolojik ve biyoteknolojik ürünlerin artması ve yaygınlaşması, sosyal güvenlik kurumunun kapsamının geni

Su Temini Kalite Belgesi

Su temini derken, ev ve işyerlerinde kullanılacak suyun, yeraltı ve yerüstü kaynaklardan alınıp, yerleşim alanındaki su dağıtım ağı üzerinden tüketicilere iletilmesi faaliyetleri kastedilmektedir. İnsan yaşamında suyun yerini hiçbir madde alamaz. Bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere günde ortalama iki litre su gerekmektedir. Sadece

Elektrik Temini Kalite Belgesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında, Elektrik Piyasası Kanunu yayınlanmıştır. Bu yasanın çıkarılmasında elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevre ile uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması esastır. Bunu sağlamak için mali açıdan güçlü, rekabet ortamında özel hukuk esaslarına g

Sosyal Hizmetler Kalite Belgesi

Sosyal hizmetler, insanlara ve topluluklara, topluma daha iyi uyum sağlayabilmeleri için yardım etmenin sistematik bir yöntemidir. Sosyal hizmetler, sosyal değişimi, insan ilişkilerinde problemleri çözmeyi ve insanların esenliğini sağlamak için özgür ve güçlü olmalarını desteklemektedir. Bu faaliyetler sırasında insanların çevreleri ile olan etkileşi

Kamu Yönetimi Kalite Belgesi

Kamu yönetimi geniş anlamı ile devletin resmi organlarının örgütlenmesi ve işleyişini içermektedir. Bu tanımlama devletin çeşitli organlarını ve görevlerini içine almaktadır. Yani kamu yönetimi, bütün kamusal kuruluşları ve işleyişlerini kapsamaktadır.O zaman kamu yönetimi kamu yararı için vardır. Kamu bir ülkedeki halkın bütününü ifade et

Dokuma Sanayi Kalite Belgesi

Dokuma sektörü, imalat sektörünün alt sektörlerinden biridir. Her çeşit doğal elyafların hazırlanması, iplik haline getirilmesi, her çeşit iplikten dokuma yapılması, boyanması ve tamamlanması faaliyetlerine kadar geniş kapsamlı bir sektördür.

Üniversite Kalite Belgesi

Bugün işletmeler açısından kurumsal kaliteye ulaşmak, öncelikli amaçlar arasındadır. İşletmeler kaliteyi bir bütün olarak ele almakta, kurumsal faktörleri içine alan politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmekte, bunları yazılı dokümanlar haline getirmekte ve kurumsal anlamda değerlendirme ve denetleme çalışmalarını bu yazılanlara göre

Teşvik Kalite Belgesi

Yatırımların, tespit edilen minimum koşullara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde, belirlenmiş destek unsurlarından istifade imkanı veren ve yatırım teşvik kararının amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için yatırım teşvik belgesi verilmektedir.

Yatırım Kalite Belgesi

Kişi veya kuruluşların, belli bir getiriyi elde etmek için, birikimlerini belli vadelerde yatırım araçlarına bağlamasına yatırım denmektedir. Yatırım yapan kişi veya kuruluşlar yaptıkları yatırımın maliyetini üstlenmiş olmaktadır. Bu yatırım riski olarak tanımlanır. Yatırımcı en azından birikimlerinin maliyetini karşılamak zorundadır. Aksi

Faktoring Kalite Belgesi

Faktoring bir finansman yönetimidir. İç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan faktoring yöntemine, özellikle kısa vadeli mal satışlarında başvurulmaktadır. Faktoring hizmetleri, ticaret işlemlerinde, alacakların tahsil edilmesine yönelik olarak verilen hizmetlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bir faktoring işlemi, bu hizmeti talep eden müşteri, hiz

Kuaför Kalite Belgesi

Profesyonel kuaförler, müşterileri için farklı saç stilleri tasarlayan, müşterileri için en uygun yöntemleri düşünen ve uygulayan ve müşterilerine sunacağı öneriler ile onları doğru yönlendiren kişilerdir. Bu anlamda kuaförlere saç stilistleri, saç tasarımcıları ya da saç dekoratörleri de denmektedir. Önemli olan kişiye özel doğru saç model

Fırın Kalite Belgesi

Dünya genelinde fırıncılık sektörü, piyasaya yeni lezzetler ve ürün çeşitleri sunmaya, fırınlar da kapasiteleri ve güçleri oranında farklılaşan damak tatlarına ve tüketici taleplerine uygun talepleri karşılamaya devam etmektedir. Bu yüzden fırıncılık sektöründe sürekli olarak yeni ürünler sunulmakta, yenilik akışı yaşanmaktadır. Bu geliş

Pastane Kalite Belgesi

İlk ekmek yapıldıktan sonra tarihte insanlar, bunu çeşitli malzemelerle tatlandırmaya başlamışlardır. Bu olay pastacılığın başlangıcı sayılmaktadır. Pastacılık eski Yunanlılar ve Romalılar zamanında oldukça ilerleme göstermiştir. Pastacıların ilk örgütlenmeleri 1270 yılında Paris’te kurulan Pastacılar Birliği ile olmuştur. Ancak bu birli

Yurt Kalite Belgesi

Kamu veya özel kuruluşlar tarafından açılan ve genelde öğrencilerin eğitim süresi boyunca barındıkları, yemek içme, yatma, çalışma ve dinlenme gereksinimlerini karşıladıkları konaklama tesislerine yurt denmektedir. Bugünkü koşullarda birçok öğrenci, evlerinden uzakta, büyük şehirlerde okumak zorunda kalmaktadır. Öğrenci yoğunluğuna ve yeni

Sivil Toplum Kuruluşu Kalite Belgesi

Sivil toplum kuruluşları veya sivil toplum örgütleri, resmi kuruluşların dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, sosyal, politik, kültürel, çevresel ve yasal amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları, devletin resmi otoritesinin baskısından kısmen uzaktırlar. Kuruluşu birtakım haklar elde etme çab

Vakıf Kalite Belgesi

Bir amacı gerçekleştirmek için tahsis edilen para ve mallar topluluğuna vakıf adı verilmektedir. Medeni Kanun’da gösterilen esaslara göre kurulan vakıflar tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Bir hizmeti sürdürmek amacı ile insanlar mallarını ve paralarını vakfa kendi istekleri ile bağışlamaktadır. Vakfın Yönetim Kurulu, vakıfta tolanan para ve

Dernek Kalite Belgesi

Dernekler, para kazanmak veya kazanç paylaşmak dışında, yasaların engel olmadığı belli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek amacı ile, gerçek veya tüzel kişilerin biraya gelerek kurdukları ve bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirdikleri tüzel kişiliğe sahip topluluklardır.

Klinik Kalite Belgesi

Sağlık sektöründe verilen hizmetlerin kalitesi iki farklı açıdan ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi sağlık tedavi kalitesidir. Sağlık tedavi kalitesi, sağlık ile ilgili olarak tıbbın ve teknolojinin kullanılması ile hastanın sağlık durumunun iyileştirilmesi, ya da en azından daha kötüye gitmesinin önlenmesi faaliyetlerindeki kaliteyi ifade etmek

Diş Hastanesi Kalite Belgesi

Sağlık hizmetlerinde kalite üç esasa dayanmaktadır. Bu üç esas aslında diş tedavi hizmetleri de bir sağlık hizmeti olduğundan, diş tedavisi sektöründe de geçerlidir. Bu üç esas şunlardır: sağlık kuruluşun yapısı, bu sağlık kuruluşunda yapılan işlemler ve sağlık hizmetlerinden elde edilen sonuçlar. Bu esaslar diş tedavi sektörüne uygulanaca

Sağlık Kalite Belgesi

Sağlık sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi küresel rekabet yaşanmaktadır. Bu yüzden sağlık sektöründe sağlık hizmetleri verilirken, toplam kalite yönetimi çalışmaları ve uygulamaları gittikçe önem kazanmış ve sağlık konusunda müşteri odaklı bir yaklaşım benimsenmeye başlamıştır.

Savunma Sanayi Kalite Belgesi

Savunma sanayi sektörü ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü gösteren önemli faktörlerden biridir. Bu sektör, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli olarak değişime, yeniliğe ve modernleşmeye ihtiyaç duymaktadır.

Telekomunikasyon Kalite Belgesi

Ülkemiz ekonomosi için çok önemli olan telekomünikasyon sektörü, dünyada da marka değeri çok yüksek bir sektördür. Ülkemizde telekomünikasyon sektöründe arge ve inovasyon çalışmalarına büyük yatırımlar yapılmaktadır. Telekomünikasyon teknolojileri ve hizmetleri sektörümüz, büyük bir pazara sahiptir ve Avrupa’da Almanya’dan sonra ikinci s

Rent a Car Kalite Belgesi

Rent a car, yani oto kiralama faaliyetleri ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren talep görmeye başlamıştır. 2000’li yılların başlaması ile de büyük bir sektör haline gelmiştir. Bugün ülke genelinde yüzlerce Rent a Car firması faaliyet göstermektedir. Araştırmalara göre rent a car sektörü 2013 yılında yüzde 20 büyüme gerçekleştirmiştir. 20

Bina Tesis Yönetimi Kalite Belgesi

Binaların veya tesislerin yönetim ve işletimi, işletmeler açısından büyük bir zaman ve işgücü kaybı yaratmaktadır. Bugün bu tür hizmetleri veren profesyonel işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmeler yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri deneyimli ve eğitimli bir kadro ile sürekli takip etmekte, maliyetleri optimize etmekte ve işletmeler açı

Kasap Kalite Belgesi

Kasaplar, sektörün gelişmelerini yakından takip ettikleri ve sağlık, hijyen, lezzet ve kalite esaslı bir politika benimseyerek bu doğrultuda çalıştıkları takdirde başarılı olabilirler. Gerekli resmi belgeleri tamamladıktan sonra, ulusal ve uluslararası kabul gören standartları işletmelerinde uygulayan kasaplar, rakiplerine göre bir adım önde olmaktad

Süt Ürünleri Kalite Belgesi

Süt ürünleri işletmeleri, sütün elde edilmesinden süt ürünlerinin tüketiciye ulaşmasına kadar bütün aşamalarda kaliteli üretim anlayışı ile faaliyet göstermek zorundadırlar. Sütün çiftliklerden toplanmasından, işlenerek peynir ve peynir çeşitleri, yoğurt, tereyağı ve benzer ürünler üretilmesi, depolanması ve sevkedilmesine kadar üretim zin

Et Ürünleri Kalite Belgesi

Et ürünleri işletmeleri, başta sucuk ve pastırma olmak üzere salam, sosis, kavurma, jambon, füme ve benzeri et ürünleri üretmektedir. İşletmelerin bir kısmı kendi besi çiftliklerini kurarak et hammaddesini doğrudan kendileri üretmektedir. Bir kısmı ise çiftlikerden temin etmektedir. İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkili et ürünlerinin sağlıklı,

Çiğ Köfte Kalite Belgesi

Köken olarak Şanlıurfa ve çevresine özgü bir bir yiyecek olan çiğ köfte, kıyılmış et, bulgur, isot, salça, soğan, maydanoz ve bir takım baharatlar karıştırılıp yoğurularak hazırlanmaktadır. Çiğ köftenin özelliği pişirilmeden yenmesidir. Şanlıurfa çevresindeki yerleşim bölgelerinde de yöresel farklılıklar gösterse de çiğ köfte yapılm

Pansiyon Kalite Belgesi

Fransızca’dan dilimize yerleşen pansiyon sözcüğü, konaklama hizmeti vermek amacı ile, tamamen veya kısmen konaklama imkanı sağlanmış ev anlamına gelmektedir. Bazı pansiyonlarda konaklamanın yanı sıra, ev sahibi tarafından kahvaltı ve yemek hizmetleri de verilmektedir.

Tatil Köyü Kalite Belgesi

Tatil köylerinin denizinin mavi bayraklı olması, deniz suyunun özellikle mikrobiyolojik açıdan temiz olduğunun garantisidir. Tatil köylerinin en fazla önem verdikleri nokta deniz suyunun özellikleridir. 50’ye yakın üllede faaliyet gösteren Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, belli kriterlere sahip olan plaj ve marinaları mavi bayrak ile ödüllendirmektedir.